MENU

Kaspersky VirusDesk :卡巴斯基在线杀毒

请输入图片描述

Kaspersky VirusDesk 使用了与卡巴斯基杀毒软件完全相同的病毒库是卡巴斯基实验室发布的一款在线杀毒工具,支持最大 50M 文件以及任意网址的杀毒服务。

Kaspersky VirusDesk :virusdesk.kaspersky.com
赞助商
多吉搜索 多吉搜索

Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
0:00