MENU

Giulia - Ce Frumoasa E lubirea

请输入图片描述
这首歌是在11年初的时候听得,那时候记得是在 老胡的博客听得。那时候他用来展示外链效果的歌曲,自那以后便喜欢上这首小语种的歌曲。Giulia演唱的 Ce Frumoasa E lubirea 十分不错。

赞助商
多吉搜索 应用试客

Last Modified: March 28, 2017
Archives QR Code Tip
QR Code for this page
Tipping QR Code
Leave a Comment

0:00